Föreningens årsmöte den 2 mars 2024

Välkommen till föreningens årsmöte som genomförs på färjan Dan Broström lördagen den 2 mars 2024.
Vänligen anmäl ditt deltagande till thore.cullberg@gmail.com senast den 23/2.

Dagordning vid årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023, bifogas  
 6. Revisorns berättelse för året 2023
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning 2023 samt budget 2024, bifogas
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande på 1 år
 10. Val av ledamöter på 1 år
 11. Val av ledamöter på 2 år  
 12. Val av en revisor för ett år
 13. Val av valberedningen för nästa årsmöte
 14. Motioner 
  – Inga motioner har inkommit
 1. Övriga frågor (endast för information/diskussion)