Verksamhetsplan 2024

Stiftelsen Göteborgs Maritima Center (Maritiman) äger jagaren Småland och är ansvarig för dess underhåll liksom för övriga enheter på plats. Just därför är vår förenings insatser ett värdefullt tillskott, men alltid i Maritimans regi. 2023 blev ett utmanande år för vården av vår jagare. Elprischocken och kostsam sanering av strålningsproblemen (både Småland och Nordkaparen) grävde djupa hål i Maritimans ekonomi. Dessutom uppstod problem med läckande landgångspråm, så sammanfattningsvis blev tid och ekonomi otillräckliga för underhållet. Nu är dock Maritiman rejält igång igen med svetsarbeten och lagningar på reservmanöverplats, under spaningsradarn, längs med överbyggnaden vid babords gångbord samt vid Torn 2 (= aktra tolvan).

Föreningens egen insats har fokuserat på däcksrundningen och lagningarna vid långskeppsgången. Fyra lager färg! Vi har dock varit begränsade i tid för besöksperioden maj – augusti. Det som följer under den våta och kyliga säsongen är inomhusarbeten. Dels ska vi återställa en del av Mäss E med bingar etc. som lagrats i en depå vid Säve och dels ska vi fräscha upp manöverutrymmet i Pannrum 2. För att utöka den arbetsvilliga styrkan kallade vi nytillkomna och närboende medlemmar till ett möte i oktober och vi är nu en grupp på ca. 6 à 7 personer som är beredda att ta på sig overallen.

Inför 2024 är Maritimans plan att slutföra svets- och lagningsarbeten vid helikopterplattan så att den entreprenör som redan tidigare på ett utomordentligt sätt rustat upp torpeddäck och delvis båda gångborden, skall färdigställa resterande på huvuddäck, dvs. aktra delen av babords gångbord samt halvdäck. Detta kommer att innebära ett fantastiskt lyft! Föreningens egna vårterminsprojekt kommer att fokusera på ett rejält uppsnyggningsarbete på backsdäck samt manöverbryggan. En del rostknackning (maskinell) men framför allt maskering och målning. Inför höstterminen är den självklara ambitionen att snygga till styrbordssidan till samma skick som vi åstadkom på babordssidan sommaren -22.

Vid ingången av 2023 hade vi en kassabehållning på ca. 8,500 kr och en låneskuld på 12,500. I dagsläget är behållningen ca. 50,000 kr och vi är skuldfria. Den remarkabla förändringen förklaras av ett fint tillskott i medlemsantal till totalen 155, generösa gåvor samt ett envist stopp i en läckande kostnadskran. Vi börjar nu på allvar kunna erbjuda Maritiman stöd till jagarens underhåll. Stort tack till alla!

Medlemsaktivitet är ett inskrivet ord i föreningens stadgar. Vi känner nu att vi har möjlighet att gå från ord till handling. Innevarande månad (jan -24) kommer vi att ha ett första planeringsmöte i en grupp om 4 styrelsemedlemmar och vi ser verkligen fram emot att få återkomma med information till er i närtid.

Avslutningsvis vill jag tacka er alla för ert vidare medlemskap. Vi har ett viktigt uppdrag och utan er har vi ingen förmåga. Men önskan om en God Fortsättning på det Nya Året.

I januari 2024

Thore Cullberg

ordförande i Föreningen Jagaren Småland Vänner