Styrelsemedlemmar valda 2024-03-02

Thore Cullberg

Thore Cullberg, ManO på Södermanland

Ordförande i Föreningen Jagaren Smålands Vänner. Reservkapten och eldledare lätt artilleri samt ManO (manöverofficer) på jagare typ Östergötland. Tjänstgjorde 1969-1972 samt under flera KFÖ. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomichef på Rederi AB Transatlantic och därefter internationell managementkonsult inom företagsledningsfrågor fram till 2016. Numer pensionär.


Göran Haeger

Göran Haeger

Sekreterare och styrelsemedlem i föreningen HMS Smålands Vänner. Göran är född 1942 i Strömstad. 1959 mönstrade han som maskinbefälselev i Transatlantic för att året därpå anställas som befälselev/fartygselektriker i Flottan. 1961 tjänstgjorde han i jagaren Öland för att därefter studera till gymnasieingenjör. Han har varit assistent till Sveriges handelssekreterare i Chicago, marknadschef på verkstadsföretag, arbetat som exportkonsult och vvd, regionchef Utvecklingsfonden och ALMI och sedan 1998 egen företagare som konsult inom internationalisering och företagsledning. Numera seglande pensionär.


Christer Karlsson

Styrelseledamot i föreningen Jagaren Smålands Vänner. Christer inledde sitt yrkesliv som civilanställd pjästekniker vid Muskö Örlogsbas. Under sex år där kom han att arbeta med allt från lätta handeldvapen till fartygsartilleri, bland annat på HMS Småland. En period ingick han också i ett försökskompani för robot 70. Därefter arbete som fotograf och i eget företag med försäljning av kassasystem till restauranger och butiker. Där är han fortfarande verksam fast numera som anställd


Dick Lövbrand

Dick Lövbrand

Kassör och styrelsemedlem i föreningen Jagaren Smålands Vänner.
Befälselev 1960-04 – 1961-11. Sjökommenderad som fartygselektriker på Småland 1961-01 – 1961-10. Därefter tekniskt gymnasium och så småningom civilekonomexamen 1972. Marknadschef Ifö Electric. Regional exportansvarig Sveriges Exportråd. VD Jede AB 1981 – 2003. Därefter pension mixat med några styrelseuppdrag. Bor i Göteborg sedan 2003 och har utsikt över HMS Småland från sitt vardagsrum.


Pelle Sellert

Pelle Sellert

Ledamot
Började i flottan 1974 som befälselev, yrkesgrupp teletekniker. Gjorde långresa med Älvsnabben 74-75. Därefter jagaren Småland 1977 med ansvar för ubåtsjaktcentralen.

Marinflyget 1978-2007 som tekniker och besättningsmedlem. Från 2008  konsult framför allt mot FMV i helikopterfrågor.


Håkan Söderström

Håkan Söderström

Ledamot. Håkan Söderström har en bakgrund från näringslivet där han bland annat varit:
VD Marbodal AB
COO PLM Beverage can AB
VD Atlas Copco Tools AB
Divisionschef Atlas Copco AB (Tooltech divisionen).
COO Dometic ABPercy Danielsson

Percy Danielsson

Ledamot. Född- och bosatt i Göteborg. Vpl maskinman i pannrum 2 på Småland 1972 – 1973. Därefter repövning på Halland 1975. I det civila jobbat på Volvo, Eriksberg, Lindholmen, Götaverken (Cityvarvet & Arendal) och sedan 40 år på Crawford door.


Krister Hansén

Krister Hansén

Ledamot – webbansvarig. Anställd som minmatros 1962. Tjänstgjort på minsvepare och jagare. Sista kommendering som anställd var på HMS Halland 1965. Därefter anställd vid polisen under 45 år. Chefsbefattningar från 1982 varvat med stabs- och utlandstjänst. Enhetschef och polisintendent fram till pension. Numera verksam inom Kamratföreningen Flottans Män. På riksnivå som förbundssekreterare och lokalt ansvarig för föreningens kansli i Stockholm.