Föreningens stadgar

Stadgar antagna vid föreningens årsmöte 22-03-05

Stadgar för Föreningen Jagaren Smålands Vänner, antagna vid föreningens årsmöte på färjan Dan Broström, lördagen den 5 mars 2022

Föreningens namn är, ”Föreningen Jagaren Smålands Vänner” med organisationsnummer 802533-3066”. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 1 Ändamål
Föreningen Jagaren Smålands Vänner är en ideell förening av fartygsintresserade och speciellt de som har legat i flottan. Föreningen har till uppgift att bevara jagaren Småland i örlogsmässigt och visningsbart skick samt att verka för en kamratlig och social samvaro. Detta ska ske genom intern verksamhet som till exempel underhåll och service på Jagaren Småland och utbyte av tankar och erfarenheter med andra likartade föreningar nationellt och internationellt. Detta arbete ska ske i samförstånd med Maritiman AB:s anställda personal. Föreningen ska-också arrangera aktiviteter för sina medlemmar.

§ 2 Medlemskap
Som medlem antas den, som har erfarenhet från HMS Småland, eller marinens andra fartyg, eller som anses vara allmänt maritimt intresserad och som utan egen vinning vill verka för föreningens ändamål, samt som erlägger fastställd medlemsavgift.

Ny medlem antages via skriftlig ansökan på hemsida eller i annan form.

Företag, organisationer och privatpersoner-kan även bli sponsormedlemmar

Föreningen medlemsregister ska uppfylla EU-lagstiftningen GDPR, (General Data Protection Regulation) bestämmelser, och föreningen ska upplysa medlemmen om vilka uppgifter föreningen lagrar om sina medlemmar.

§ 3 Verksamhet och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 4 Styrelse
Föreningens styrelse ska bestå av minst 4 och högst 8 ledamöter inklusive ordförande.

Styrelsen har att verkställa årsmötets beslut samt utveckla föreningen på ett positivt sätt samt förvalta föreningens tillgångar.

Styrelsen väljs på årsmötet på tvååriga mandat, varvid ska eftersträvas att ledamöterna väljs växelvis vartannat år. (se § 6).

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.

Styrelsen ska på årsmötet i mars månad avge berättelse över föregående års verksamhet.

§ 5 Firmateckning
Föreningen tecknas av ordförande och kassör, var för sig.

§ 6 Årsmöte
Årsmöte ska hållas före mars månads utgång och kallelse ska ha kommit medlemmarna till del senast fyra veckor före utsatt datum. Vid årsmöte ska följande punkter behandlas:

1.    Årsmötets öppnande

2.    Upprop av närvarande medlemmar / fullmakter

3.    Årsmötets behöriga utlysande

4.    Val av ordförande för årsmötet

5.    Val av sekreterare för årsmötet

6.    Val av en justeringsman/rösträknare

7.    Styrelsens verksamhetsberättelse

8.    Resultat och balansräkning

9.    Revisionsberättelse

10.  Ansvarsfrihet för styrelsen

11.  Val av ordförande på ett år

12.  Val av ledamöter på ett respektive två år

13.  Val av en revisor för ett år

14.  Val av valberedning

15.  Behandling av inkomna skrivelser och motioner. Skrivelser och motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31/12 för att kunna behandlas vid årsmötet

16.  Fastställande av årsavgiften för nästkommande år

17.  Fastställande av styrelsens budgetförslag för kommande år

18.  Mötets avslutning

19.  Presentation av kommande aktiviteter

§ 7 Röstning
Vid röstning har varje närvarande medlem en röst, vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Organisation eller företag som är medlem i föreningen, äger vid röstning en röst, ombud ska kunna uppvisa fullmakt. Vid fullmaktsröstning, gäller en fullmakt per medlem.

§ 8 Frågors behandling
Om medlem önskar få en fråga behandlad ska någon i styrelsen kontaktas skriftligen. Frågan tas då upp på nästkommande styrelsemöte och resultatet meddelas medlemmen snarast.

§ 9 Årsavgift
Beslutad årsavgift ska inbetalas före mars månads utgång. Hedersledamot och sponsor betalar ingen årsavgift.

§ 10 Utträde
Medlem som önskar lämna föreningen ska skriftligen meddela styrelsen om detta.
Medlem som inte erlagt årsavgift under 1 år kan uteslutas av styrelsen.

§ 11 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske med minst två tredjedelars majoritet bland de närvarande vid två på varandra följande allmänna föreningsmöten med minst tre månaders mellanrum, varav ett ska vara årsmöte.

§ 12 Upplösning
Skulle frågan om föreningens upplösning uppstå, ska föreningens medlemmar meddelas. Beslut om upplösning ska fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, som hålles med minst en månads mellanrum. Av dessa möten ska ett vara ett årsmöte.

Föreningen tillhörigheter och tillgångar ska vid upplösning överlämnas till organisation eller institution med liknande syften som föreningen Jagaren Smålands Vänner, enligt årsmötets beslut.